Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak en advies. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders.

Wat doet de MR? De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals o.a. verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, schooltijden en vakantierooster, de invoering van ICT en veiligheid op school.
 
Mocht u de MR willen attenderen op bepaalde zaken? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen wij de onderwerpen binnen de MR bespreken. De mening van ouders over bijvoorbeeld schoolontwikkelingen zouden wij graag willen horen, zodat wij die mee kunnen nemen in onze advisering met betrekking tot het schoolbeleid en andere relevante zaken. Contact opnemen kan via de email, maar kan ook tijdens het koffie inloopuurtje dat door de MR georganiseerd wordt. 
Email: mr@vdlugtschool.nl 
 
Tenslotte: lijkt u het leuk om in de MR plaats te nemen en zou u hierover alvast meer willen weten, laat het ons dan weten.

Samenstelling huidige medezeggenschapsraad:
Geleding ouders:

Judith Hondorp Plaatsvervangend voorzitter 
Ellen Reurink

Voorzitter  

Daniël Hartman  

Geleding personeel:

Fleur Oude Nijhuis Secretatis
Heidi Franssen        


Leden GMR voor onderwijsteam 4:

Kim Hulshorst  Personeelsgeleding
Marja Timmerije Oudergeleding

 

Vergader data schooljaar 2023- 2024:

De vergaderingen vinden op school plaats en starten om 19:30 uur. 

Woensdag 26 oktober 2023
Dinsdag 28 november 2023 
Donderdag 11 januari 2024 (CvB bezoek aan MR)
Woensdag 31 januari 2024 (15:00 – 16:00 uur)
Donderdag 28 maart 2024 (OR en MR vergadering en aansluitend MR vergadering)
Maandag 17 juni 2024