Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak en advies. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders.

Wat doet de MR? De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals o.a. verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, schooltijden en vakantierooster, de invoering van ICT en veiligheid op school.
 
Mocht u de MR willen attenderen op bepaalde zaken? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen wij de onderwerpen binnen de MR bespreken. De mening van ouders over bijvoorbeeld schoolontwikkelingen zouden wij graag willen horen, zodat wij die mee kunnen nemen in onze advisering met betrekking tot het schoolbeleid en andere relevante zaken. Contact opnemen kan via de email, maar kan ook tijdens het koffie inloopuurtje dat door de MR georganiseerd wordt. 
Email: mr@vdlugtschool.nl 
 
Tenslotte: lijkt u het leuk om in de MR plaats te nemen en zou u hierover alvast meer willen weten, laat het ons dan weten.

In de bijlage vind u het MR jaarplan. Dit jaarplan beschrijft de organisatie, werkwijze en bevoegdheden van de MR. Tevens worden de doelstellingen en speerpunten voor het schooljaar 2019-2020 beschreven, waaraan de MR extra aandacht zal besteden. Het jaarplan dient als leidraad voor de MR-leden en ter informatie voor ouders (verzorgers) en andere belangstellenden.


Samenstelling huidige medezeggenschapsraad:
Geleding ouders:

Judith Hondorp Secretaris
Ellen Reurink  
Ellen Stoltenberg   

 


Geleding personeel:

Michelle Groothuis Voorzitter
Nicky Tempel                   Plaatsvervangend voorzitter


Lid GMR:

Dhr. R Homma                         

Hieronder kunt u in een agenda zien hoe de MR vergadering is opgebouwd, welke onderwerpen er zoal aan bod komen. Zo ziet u onder meer de speerpunten vanuit de MR terug, schoolontwikkelingen en promotie. 
Mocht u meer informatie willen over hoe de MR vergadering tot stand komt en hoe deze zich verder ontwikkelt dit schooljaar dan kunt u dit altijd vragen bij een van onze leden. 

Vergader data 2020:

3 februari
16 april
25 juni

Agenda medezeggenschapsraad