Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak en advies. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders.

Wat doet de MR? De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals o.a. verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, schooltijden en vakantierooster, de invoering van ICT en veiligheid op school.
 
Mocht u de MR willen attenderen op bepaalde zaken? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen wij de onderwerpen binnen de MR bespreken. De mening van ouders over bijvoorbeeld schoolontwikkelingen zouden wij graag willen horen, zodat wij die mee kunnen nemen in onze advisering met betrekking tot het schoolbeleid en andere relevante zaken. Contact opnemen kan via de email, maar kan ook tijdens het koffie inloopuurtje dat door de MR georganiseerd wordt. 
Email: mr@vdlugtschool.nl 
 
Tenslotte: lijkt u het leuk om in de MR plaats te nemen en zou u hierover alvast meer willen weten, laat het ons dan weten.

In de bijlage vind u het MR jaarplan. Dit jaarplan beschrijft de organisatie, werkwijze en bevoegdheden van de MR. Tevens worden de doelstellingen en speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 beschreven, waaraan de MR extra aandacht zal besteden. Het jaarplan dient als leidraad voor de MR-leden en ter informatie voor ouders (verzorgers) en andere belangstellenden.


Samenstelling huidige medezeggenschapsraad:
Geleding ouders:

Judith Hondorp Plaatsvervangend voorzitter 
Ellen Reurink

Voorzitter  

Judie Beumer  

Geleding personeel:

Michelle Groothuis Plaatsvervangend secretatis
Anouk Bartelink        Secretaris


Leden GMR voor onderwijsteam 4:

Anne Stroot Oudergeleding
Kim Hulshorst Personeelsgeleding

 

Vergader data schooljaar 2022- 2023:

Woensdag 21 september 19:00 uur -> Zakelijke OR/MR vergadering 

Woensdag 21 september 19:30 uur -> MR vergadering