Sociaal-emotioneel

Kwink 

Kwink is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Waarin actief burgerschap, mediawijsheid en sociale integratie in zijn verweven. Kwink kent een groepsbrede en preventieve aanpak, zorgt voor een veilige groep.

Binnen Kwink staan er vijf dieren centraal die vijf competenties uitdragen:

Afbeeldingsresultaat voor kwinkwijzer

Kwink wordt bij ons schoolbreed gegeven. Dat betekent dat de leerlingen van groep 1 tot en met 8, gedurende twee weken, werken aan dezelfde Kwink van de week (onderwerp). Per bouw (onder-, midden-, en bovebouw) zijn de lessen aangepast aan de belevingswereld van de leerlingen.

Eens per twee weken gaat er een info-brief richting ouders/verzorgers. Hierin informeren we ouders/verzorgers over het onderwerp dat op dat moment centraal staat.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

· Omgaan met ruzie

· Maak leuke grapjes.

· Leef met de ander mee!

· Naar gedrag? Zeg stop!

Tevens sluit Kwink aan bij Scol ‘De Sociale Competentie Oberservatielijst’ die wij binnen school hanteren.

 

Scol 

Scol staat voor ‘De Sociale Competentie ObservatieLijst’ en is een digitaal leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Deze vragenlijst bestaat uit 26 vragen en hebben betrekking op de volgende categorieën;

Afbeeldingsresultaat voor scol

De vragenlijst wordt tweemaal per jaar ingevuld door de groepsleerkrachten. Tevens maken wij gebruik van Leerling-Scol. Deze is ontwikkeld, omdat naast het oordeel van de leerkracht, het van belang is te weten hoe leerlingen zelf denken over hun sociale competentie. De leerlingen van groep 6 tot en met 8 vullen individueel een vragenlijst digitaal in.