Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Dit kan op allerlei manieren. U kunt plaatsnemen in de OR (ouderraad) of de MR (medezeggenschapsraad), maar het kan ook op allerlei andere manieren. 

Hulp door ouders

In de eerste weken van een nieuw schooljaar gaat de hulpgevraagdbrief met de leerlingen mee naar huis. Ouders kunnen hierop aangeven op welke manier zij de school dat schooljaar willen/kunnen ondersteunen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan leesouders, begeleiding bij activiteiten, rijden naar excursies, versieren van de hal, helpen bij het kerstknutselcircuit, deelnemen in een kluswerkgroep etc. 

Workshopavond

Om de ouders op de hoogte te houden van de manier van lesgeven, organiseren wij als school 1x in de 3 jaar een workshopavond. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven en dan een keuze maken uit verschillende workshops. Tijdens deze workshopavond krijgen de ouders les op dezelfde manier als de kinderen. Tevens lichten de leerkrachten verschillende werkvormen/methodes toe. Dit zorgt ervoor dat ouders echt een kijkje krijgen in de school en dat ze hun kinderen beter kunnen ondersteunen. Zowel ouders als leerkrachten ervaren deze avond altijd als zeer positief. 

Thuiswerk

Ook vinden wij het belangrijk dat de leerlingen leren om thuis opdrachten voor school te doen. Hiervoor hebben wij een protocol thuiswerk opgesteld. Hierin is duidelijk te lezen wat er in welke groep van de leerling verwacht wordt. We hebben hierin een opbouw gemaakt, waarbij het meeste natuurlijk verwacht wordt van de leerlingen in de bovenbouw. 

OR/MR

Meer informatie over de OR en de MR is te vinden onder het kopje 'organisatie'.