Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd en geïnd door de ouderraad van onze basisschool.

Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd voor uw kind(eren), die niet door het ministerie vergoed worden. Dit zijn alle activiteiten die buiten de lessen om georganiseerd worden zoals;

  • schoolfeest
  • sinterklaasfeest          
  • kerstfeest
  • schoolreisje of kamp
  • projecten, activiteiten en materialen          
  • collectieve schoolongevallenverzekering
  • incidentele uitgaven

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op:

Groep 1-2-3 is € 47,17

Groep 4-5-6 is € 54,63

Groep 7-8 is € 86,96

Elk schooljaar wordt de vrijwillige bijdrage met 2,5% verhoogd. Tijdens de zakelijke ouderavond, aan het begin van elk schooljaar, legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de gelden. De besteding van de gelden wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

In oktober ontvangt u via de mail een brief van de ouderraad waarin u gevraagd wordt deze bijdrage over te maken.

U kunt het bedrag overmaken op:

  • NL93 RABO 0309 114004

t.n.v. Stichting Vrienden G.A. van der Lugtschool

o.v.v. de voor- en achternaam en groep van uw kind(eren)

Bij vragen en/of problemen rondom de betaling verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Alice Grobbee, locatie coördinator.