Zorg op school

Aanmelding

Bij het aanmelden van een leerling, wordt een aanmeldformulier ingevuld. Deze wordt bij de locatiecoördinator ingeleverd. Als er geen zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van de leerling, zal de leerling in de desbetreffende groep geplaatst worden. Zijn er wel zorgen, dan wordt dit kenbaar gemaakt aan de ouders en wordt er een dossier opgebouwd. Nadat dit is gebeurd doet de school een uitspraak over of zij denken te kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerling. Als dit het geval is, wordt de leerling geplaatst, anders wordt samen met ouders gekeken naar de meest passende plek voor deze leerling. 

Het volgen van leerlingen

Bij ons op school worden alle leerlingen structureel gevolgd. Voor elke leerling hebben wij een leerlingoverzicht. Hierin staat de beginsituatie en de doelen voor de komende periodes, zowel cognitief als evt. sociaal-emotioneel en werkhouding. Deze doelen worden telkens geëvalueerd en waar nodig bijgesteld/aangescherpt. Op deze manier houden wij goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Deze gegevens worden minstens 3x per jaar besproken met onze Intern Begeleidster (IB-er) en ook presenteren wij de resultaten van onze groepen aan de overige teamleden. Daardoor is iedereen goed op de hoogte. 

Externe hulp

Mocht een leerling het niet redden met de aangeboden hulp in de klas, dan bekijken wij in overleg met de ouder(s) welke externe hulp ingeschakeld wordt. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan onze onderwijscoach of aan het voor mekaarteam. 

Contacten met ouders

3x per jaar hebben de ouders de mogelijkheid om zich op te geven voor de contactmiddag. De leerkracht kan de ouders ook voor een gesprek uitnodigen. Aangezien we vanaf groep 5 de leerlingen de mogelijkheid bieden om mee te gaan naar deze momenten, hebben we ervoor gekozen de gesprekken alleen op de middagen plaats te laten vinden. De ouders krijgen de gelegenheid om hun voorkeur m.b.t. de dag door te geven. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de leerling besproken; zowel op cognitief als op sociaal en emotioneel gebied. 2x is er ook een rapport aanwezig. Mocht de tijd niet voldoende zijn, dan kan ervoor gekozen worden om een nieuwe afspraak te plannen. 

Als ouders en/of leerkrachten eerder een zorg hebben of iets willen melden, dan kan dit altijd. Voorkeur is wel om dit buiten de lestijden te doen.